A shell script used to renew let’s encrypt certificates
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
Alarig Le Lay 204af35901 Add nginx configuration pirms 2 gadiem
LICENSE Initial commit pirms 2 gadiem
README.md Add nginx configuration pirms 2 gadiem
renew_cert.sh Current version pirms 2 gadiem

README.md

renew_cert

A shell script used to renew let’s encrypt certificates

CSR creation

For only one domain

	openssl req -nodes -newkey rsa:4096 -sha256 -keyout bulbizarre.swordarmor.fr.key -out bulbizarre.swordarmor.fr.csr

For multiple domains

	openssl req -new -sha512 -key ix.bzh.key -subj "/" -reqexts SAN -config < (cat /etc/ssl/openssl.cnf < (printf "[SAN]\nsubjectAltName=DNS:ix.bzh,DNS:www.ix.bzh")) > ix.bzh.csr

Example of nginx configuration for the HTTP challenge

	location /.well-known/acme-challenge/ {
		alias		/usr/local/www/le-challenges/.well-known/acme-challenge/;
		try_files	$uri $uri/ =404;
	}